Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
 
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotycząca osoby fizycznej pozwalająca na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych.
Przetwarzamy następujące dane osobowe takie jak:
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • pesel,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • numer dowodu osobistego oraz data jego ważności (do celów meldunkowych w hotelach),
 • numer paszportu oraz data jego ważności (do celów meldunkowych w hotelach),
 • imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (dot. uczestników obozów młodzieżowych, kolonii, zielonych szkół, zimowisk, wycieczek),
 • numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego (dot. uczestników obozów młodzieżowych, kolonii, zielonych szkół, zimowisk, wycieczek),
 • wszelkie dane uczestnika niezbędne do określenia jego tożsamości zawarte w karcie kwalifikacyjnej uczestnika jak i dane dotyczące stanu zdrowia danego uczestnika (dot. uczestników obozów młodzieżowych, kolonii, zimowisk).

   

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Turystyczne Duo Travel  ul. Traugutta 12 58-371 Boguszów – Gorce, posiadające wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych pod nr 595/21/2014, NIP:886-122-22-49, REGON: 891436670.
Dostęp do danych osobowych mają tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy zatrudnieni w Biurze Turystycznym Duo Travel.
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Duo Travel Biuro Turystyczne, Robert Świątek, ul. Traugutta 12 58-371 Boguszów – Gorce, lub za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@duotravel.pl.
 
W jakim celu przetwarzamy dane osobowe ?
 
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • dokonania rezerwacji imprezy turystycznej,
 • sporządzenia umowy o świadczenie usług turystycznych,
 • ubezpieczenia uczestnika na czas trwania imprezy turystycznej,
 • procedur meldunkowych uczestników imprez turystycznych w miejscu pobytu (gdzie realizowana jest impreza),
 • działań marketingowo – promocyjnych – zgoda dobrowolna.
 • rejestrowania wizerunku podczas trwania imprezy turystycznej – zgoda dobrowolna.
 
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych, w przypadku gdy klient nie wyrazi zgody na podanie danych osobowych, umowa nie może zostać zawarta.
 
Wyjątek stanowi sytuacja, w której klient nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowo – promocyjnych lub rejestrowania wizerunku podczas trwania imprezy turystycznej. Zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingowo – promocyjnych oraz zgoda na rejestrowanie wizerunku podczas trwania imprezy jest zgodą dobrowolną i nie wywiera wpływu na zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowo – promocyjnych oraz zgodę na rejestrowanie wizerunku podczas trwania imprezy turystycznej w każdej chwili można wycofać.
 
Komu możemy przekazać dane osobowe?
 
Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami (np. ubezpieczycielowi,, realizacją imprezy turystycznej przez Touroperatorów, pilotów i przewodników turystycznych oraz kierowców świadczących usługi transportowe). Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy m.in. udostępniane są podmiotom współpracującym z Biurem Turystycznym Duo Travel – takie jak baza hotelowa, kontrahenci zagraniczni (przekazanie danych do celów rejestracyjnych, meldunkowych itp.).
 
Jakie prawa mają Państwo w stosunku do swoich danych osobowych?
 
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.
 
 
Przez jaki okres czasu przetwarzane są dane osobowe ?
 
Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu w jakim dane są przetwarzane. Po wykonaniu usługi turystycznej dane osobowe zostają usunięte, lub poddane anonimizacji. Natomiast dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat do końca roku kalendarzowego, w którym to powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.
 
 
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?
 
Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
BIURO TURYSTYCZNE DUO TRAVEL